maandag 5 t/m zaterdag 10 augustus 2024 (54ste editie)

Privacybeleid

Stichting Kleine Tour Steenbergen, gevestigd aan Dahliastraat 2
4651KP te Steenbergen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
Persoonsgegevens van leden worden door Stichting Kleine Tour Steenbergen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden
 • Communicatie over deelname en/of noodzakelijke mededelingen
 • Het informeren d.m.v. nieuwsuitingen.

 

De grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht, schriftelijke aanmelding lidmaatschap.

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting Kleine Tour Steenbergen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Voorkeur ploegsponsor
 • Foto’s
 • Geslacht

 

Gedurende het evenement kunnen er foto’s gemaakt worden voor zowel interne- als externe communicatiedoeleinden.

 

MINDERJARIGEN

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger bij inschrijving via het inschrijfformulier.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kleinetour.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
Stichting Kleine Tour Steenbergen neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Kleine Tour Steenbergen) tussen zit.

BEWAARTERMIJN
Stichting Kleine Tour Steenbergen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grand van de wet is vereist.

VERSTREKKING AAN DERDEN
Stichting Kleine Tour Steenbergen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN
Stichting Kleine Tour Steenbergen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Kleine Tour Steenbergen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kleinetour.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Kleine Tour Steenbergen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS
Stichting Kleine Tour Steenbergen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@kleinetour.nl.

WIJZIGINGEN

Stichting Kleine Tour Steenbergen behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze Privacy Policy te allen tijde te wijzigen.

FUNCTIONARIS GEGEVENSBESCHERMING
Rick van Beers is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Kleine Tour Steenbergen. Hij is te bereiken via info@kleinetour.nl.

CONTACTGEGEVENS
https://www.kleinetour.nl
Dahliastraat 2
4651KP Steenbergen

Top